Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

  • 1 Đánh giá

Trang 53 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Bài làm:

  • Quân đội dưới thời Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và nhà vua.
  • Ở làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.
  • Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách” ngụ binh ư nông”, theo chủ trương “ quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
  • Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện võ nghệ thường xuyên. Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc.

=>Quân đội nhà Trần hoàn chỉnh, quy củ, được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021