Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 96 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

Bài làm:

Sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được chia làm hai bộ phận chính:

  • Bộ máy trung ương:

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật [nid:18150]

  • Bộ máy địa phương:

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật [nid:18150]

Như vậy, từ sơ đồ trên ta thấy:

  • Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh và đầy đủ hơn so với thời Lê Thái Tổ ở một số điều, như triều đình có đầy đủ các bộ, các tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn.
  • Hệ thống thanh tra, giám sát được tăng cường từ triều đình đến các địa phương.
  • Ở các đơn vị hành chính, tổ chức chặt chẽ hơn (nhất là các cấp đạo thừa tuyên), có 3 cơ quan phụ trách mà không tập trung quyền lực vào một An phủ sứ như trước và có phân công trách nhiệm rõ ràng. Bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ hơn.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021