Hãy viết hợp đồng sử dụng nước sạch

  • 1 Đánh giá

Đề bài: Soạn hợp đồng sử dụng nước sạch

Bài làm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH

Số........../..........

Căn cứ vào bộ luật cung cấp nước sạch của nhà nước

Căn cứ vào điều lệ cung cấp nước sach của công ty Đại Dương Xanh

I. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẤP NƯỚC: XÍ NGHIỆP…………………………….

Ông (bà)…………………………………Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………….

Số tài khoản:……………………………..tại ngân hàng: ……………………….

II. BÊN SỬ DỤNG NƯỚC:

Ông (bà)…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………….

Số tài khoản:……………………………..tại ngân hàng: ……………………….

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

...............

Điều 2. Thiết bị đo đếm nước

...............

Điều 3. Giá Cung Cấp Nước, Tiền Nước và Phí Dịch Vụ

...............

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

...............

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

...............

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

...............

Điều 7. Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm Hợp Đồng

...............

Điều 8. Chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng

...............

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021