Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 – sgk địa lí 4

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc ít người sinh sống nhất nước ta. Một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên như: Gia – rai, Ê – đê, Ba – na, Xơ – đăng.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021