Kể tên một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu hoặc giá trị kinh tế ở địa phương và trong nước? Nuôi các động vật thủy sản xó giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

  • Kể tên một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu hoặc giá trị kinh tế ở địa phương và trong nước?
  • Nuôi các động vật thủy sản xó giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích gì?

Bài làm:

  • Một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu hoặc giá trị kinh tế ở nước ta là: tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá ba sa, cá tra, cá tầm, cá song, cá hồi, baba....
  • Nuôi các động vật thủy sản có giá trị xuất khấu đem lại những lợi ích:
    • Đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước
    • Tạo công ăn việc làm và góp phần cải thiện đời sống cho người lao động

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN