Giải công nghệ 7 VNEN

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN công nghệ 7. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN cong nghe 7 KhoaHoc.

VNEN CÔNG NGHỆ 7 - TẬP 1

VNEN CÔNG NGHỆ 7 - TẬP 2

Mô đun 1: Trồng trọt

Công nghệ VNEN 7 bài 1: Đất trồng

Công nghệ VNEN 7 bài 2: Giống cây trồng

Công nghệ VNEN 7 bài 3: Phân bón cây trồng

Công nghệ VNEN 7 bài 4: Phòng trừ sâu bệnh cây trồng

Công nghệ VNEN 7 bài 5: Kĩ thuật trồng trọt

Công nghệ VNEN 7 bài 6: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt

Công nghệ VNEN 7 bài 7: Nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt

Mô đun 2: Chăn nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 1: Giống vật nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 2: Thức ăn vật nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 3: Chuồng trại và vệ sinh trong chăn nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 4: Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 5: Phòng chống bệnh cho vật nuôi

Công nghệ VNEN 7 bài 6: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi

Mô đun 3: Máy móc và thiết bị dùng trong nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghệ VNEN 7 bài 1: Vai trò của máy móc và thiết bị trong nông-lâm-ngư-nghiệp

Công nghệ VNEN 7 bài 2: Máy móc và thiết bọ dùng trong nông nghiệp

Công nghệ VNEN 7 bài 3: Máy móc và thiết bị dùng trong lâm nghiệp

Công nghệ VNEN 7 bài 4: Máy móc và thiết bị dùng trong ngư nghiệp

Công nghệ VNEN 7 bài 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7