[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên trang 73 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Phép chia hết

Luyện tập 1: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. 135 : 9 = 15

Từ đó ta có: 135 : (-9) = -15 ; (-135) : (-9) = 15

2. a) (-63) : 9 = -7 ; (-24) : (-8) = 3

2. Ước và bội

Luyện tập 2: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Các ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9

b) Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.39: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính các thương:

a) 297 : (-3)

b) (-396) : (-12)

c) (-600) : 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.40: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50

b) Tìm các ước chung của 30 và 42

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.41: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

M = {x Z| x $\vdots $ 4 và -16 $\leq $ x < 20}

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.42: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.43: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hêt cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021