Lập dàn ý thuyết mình về một thể loại văn học mà em đã học

  • 1 Đánh giá

2. Lập dàn ý thuyết mình về một thể loại văn học mà em đã học

Bài làm:

Tham khảo:

1. Mở bài

  • Giới thiệu khái quát về ca dao Việt Nam.

2. Thân bài

Trình bày định nghĩa về ca dao.

  • Giới thiệu những đặc điểm của ca dao.
  • Giới thiệu những nội dung lớn của ca dao Việt Nam.
  • Giới thiệu những nét đặc sắc về nghệ thuật của ca dao Việt Nam.
  • Đánh giá về vai trò và tác dụng của ca dao Việt Nam trong nền văn học của dân tộc và trong đời sống mọi người.

3. Kết bài

  • Khẳng định lại giá trị của ca dao.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1