Lời giải bài số 1 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1

Đề bài:

Lấy 20 g hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ngâm trong dung dịch NaOH(dư), phản ứng xong người ta thu được 3, 36l khí hidro (đktc). Khối lượng Fe2O3 ban đầu là:

A. 13,7 gam

B. 17,3 gam

C. 18 gam

D. 15,95gam

Lời giải chi tiết

Al0 → Al3+ + 3e

2H+ + 2e → H2

=>nAl = 2/3.nH2 = (2/3).0,15 = 0,1 mol

Khối lượng Fe2O3 ban đầu: mFe2O3 = mhh – mAl = 20 – 0,1.27 = 17,3 gam

=>Đáp án B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021