Lời giải bài số 4 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 4

Đề bài

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây?

A.0,05M B.0,0625M. C.0,50M. D.0,625M

Lời giải chi tiết

Phản ứng oxi hóa với đồng là chất oxi hóa Fe là chất khử

Fe0 → Fe2+ + 2e

Cu2+ + 2e → Cu0

=>nCu = nFe = x

Ta có mKL↑= mKL bám vào – mKL tan ra = mCu – mFe = 64x – 56x= 0,8 gam

=>x = 0,1 mol

Nồng độ của CuSO4 : CM = 0,1/0,2 = 0,5M

=>Đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021