Lời giải bài số 5 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5

Đề bài:

Đốt cháy m gam FeS trong khí O2 dư thu được khí X. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,1 M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 4,34 gam kết tủa. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y thì lại thấy có kết tủa Giá trị của m là

A. 2,53 gam.

B. 3,52 gam.

C. 3,25 gam.

D. 1,76 gam.

Lời giải chi tiết

Khí X là SO2

Ta có nOH- == 0,1.0,2 + 0,1.2.0,2 = 0,06 mol , n↓ = 4,34/217 = 0,02 mol

OH- + SO2 →HSO3- (1)

2OH- + SO2 → SO32-+ H2O (2)

Đây là bài toán nghịch, xảy ra 2 trường hợp tuy nhiên khi cho NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện kết tủa

Xảy cả 2 phản ứng (1),(2)

nSO2 = nOH- - n↓ = 0,06 – 0,02 = 0,04 mol => mFeS = 0,04.88 = 3,52 gam

=>Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021