Lời giải bài số 3 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3

Đề bài:

Cho 3,36 lít khí CO2 sục từ từ vào 200 ml dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Tính khối lượng từng muối trong dung dịch X?

A.8,4 gam và 10,6 gam

B. 4,2 gam và 5,3 gam

C. 8,4 gam và 5,3 gam

D. 4,2 gam và 10,6 gam

Lời giải chi tiết

nCO2 = 0,15 mol ; nOH- = 0,2 mol

Đây là bài toán thuận

=>N= nOH-/ nCO2 = 0,2/0,15 => 1< N < 2

OH- + CO2 →HCO3- (1)

x x

2OH- + CO2 → CO32-+ H2O (2)

2y y

=>Tạo ra 2 muối . Ta có hệ : x + y = 0,15 và x + 2y = 0,2

=>x = 0,1 y = 0,05

=>nCO32- = 0,05 mol và nHCO3- = 0,1 mol

Khối lượng từng muối trong dung dịch X

mNaHCO3 = 0,1.84 = 8,4 gam và mNa2CO3= 0,05.106 = 5,3 gam

=>Đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021