Lời giải bài số 5 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5

Đề bài:

Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết V­A = 3VB. Công thức của X là

A. C3H4.

B. C3H8.

C. C­2H.

D. C­2H4.

Lời giải chi tiết

nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol ; nH2O = 0,3 mol

nC : nH = 0,2: 0,6 = 2:6 =>CT của B là C2H6 do số H luôn ≤ (2n +2) số cacbon

VA = 3VB =>Trong A nH2 = 2 nX => X là C2H2

=>Đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021