Lời giải bài số 7 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

  • 1 Đánh giá

Bài 7. Dẫn từ từ hỗn hợp khí CO và H2 qua ống sứ đựng 20,7 gam hỗn hợp bột các oxit ZnO, Al2O3, Fe3O4, CuO, FeO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí và hơi chỉ chứa CO2 và H2O, trong ống sứ còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 18,3 gam.

B. 18,6 gam.

C 16,4 gam.

D 20,4 gam.

Bài làm:

Ta có n khí = 3,36/22,4 = 0,15 mol

=>nO = 0,15 mol =>mO = 0,15.16 = 2,4 gam = m hh giảm

=> Khối lượng hỗn hợp ban đầu: m = 20,7 – 2,4 = 18,3 gam

=>Đáp án A

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021