Lời giải bài số 5 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

  • 1 Đánh giá

Bài 5. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp B gồm 4 chất rắn nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. % khối lượng Fe2O3 trong A là

A. 86,96%.

B. 16,04%.

C. 13,04%.

D. 6,01%.

Bài làm:

Cho CO đi qua ống sứ chứa oxit Fe => khí đi ra khỏi ống sứ là CO2

Cho CO2 sục vào dung dịch Ba(OH)2 dư => chỉ thi được BaCO3

=>nBaCO3 = 9,062/197 =0,046 mol

=>nO = 0,046 mol => mO = 0,046.16 = 0,736 gam

Bảo toàn khối lượng ta được : mA = mB + mO = 4,784 + 0,736 = 5,52 gam

nFeO = x ; nFe2O3 = y

=>x+ y = 0,04 ; 72x + 160y = 5,52 => x = 0,01 mol ; y = 0,03 mol

=>mFe2O3 = 0,03.160 = 4,8 gam

%Fe2O3 = 4,8/5,52 = 86,96 %

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021