Lời giải bài số 1 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trộn hỗn hợp bột Al với bột Fe2O3 dư. Khơi mào phản ứng của hỗn hợp ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí. Sau khi kết thúc phản ứng cho những chất còn lại tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít khí hidro (đktc).Số gam bột nhôm có trong hỗn hợp đầu là

A. 0,27 gam.

B. 2,7 gam.

C. 0,027 gam.

D. 5,4 gam.

Bài làm:

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

Ta thấy Fe2O3 dư nên khí H2 thu được từ phản ứng giữa Fe và dung dịch HCl

=>nH2 = nFe = 0,1 mol

Fe+3 +3e → Fe0

Al0 → Al3+ + 3e

=>nFe = nAl = 0,1 mol => mAl = 2,7 gam

=>Đáp án B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021