Lời giải bài số 8 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 8

Đề bài:

Cho 1,02 gam hỗn hợp 2 anđehit X, Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng no, đơn chức tác dụng với Ag2O trong NH3 dư thu đựơc 4,32 gam Ag. X, Y có CTPT là

A. C2H5CHO và C3H7CHO.

B. CH3CHO và C2H5CHO.

C. HCHO và CH3CHO.

D. kết quả khác.

Lời giải chi tiết

Ta có nAg = 4,32/108 = 0,04 mol

Cứ 1 mol andehit phản ứng với Ag2O trong NH3 dư thu được 2 mol Ag (trừ HCHO)

=>nandehit = 0,04 mol

M trung bình X,Y = 1,02/0,02 = 51

=>X; Y là CH3CHO và C2H5CHO.

=>Đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021