Lời giải bài số 9 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 9

Đề bài:

Để trung hòa 1 lít dung dịch axit hữu cơ X cần 0,5lít dung dịch NaOH 1M, cô cạn thu được 47 gam. muối khan. Mặt khác khi cho 1 lít dung dịch axit trên tác dụng với nước Br2 làm mất màu hoàn toàn 80g Br2. Công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. CH2=CH-COOH.

B.CH2=CH-CH2-COOH

C.CH3-CH=CH-COOH

D.CH3-CH2-COOH.

Lời giải chi tiết

Dựa vào đáp án ta thấy X là axit đơn chức

Khi cho X tác dụng với NaOH

M muối khan = 47/(0,5.1) = 94 gam

=>M gốc ankyl = 94 – 67 = 27

Mà khi cho tác dụng với Br2 nBr2 = 0,5 mol => Có 1 nối đôi

=>X là CH2=CH-COOH.

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021