Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3

Đề bài:

Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. Cô cạn dung dịch A thu được 41,94 gam chất rắn khan. Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng kim loại thu được là

A. 82,944 gam B. 103,68 gam C. 99,5328 gam D. 108 gam

Lời giải chi tiết

Trong hỗn hợp X ban đầu gọi nAl = x ; nFe = y

=>27x + 56y = 12,12 gam và 133,5x + 127y = 41,94 gam

=> x = 0,2 mol ; y = 0,12 mol

Khi cho AgNO3 dư thì Fe sẽ bị oxi hóa thành Fe3+

Al0 → Al3+ + 3e

Fe0 → Fe3+ + 3e

Ag+ + 1e→ Ag

=>nAg = 0,2.3 + 0,12.3 = 0,96 mol => mAg = 0,96.108 = 103,68 gam

=>Đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021