Lời giải bài số 4 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 4

Đề bài:

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là

A. 50 ml.

B. 75 ml.

C. 100 ml.

D. 120 ml.

Lời giải chi tiết

nFeS = 0,1 mol ; nFeS2 = 0,1 mol ;

Đốt cháy hỗn hợp FeS, FeS2 thu được SO2 . Bảo toàn nguyên tố S ta được:

nSO2= nFeS + 2nFeS2 = 0,1 + 0,1.2 = 0,3 mol

Sục SO2 vào dung dịch NaOH thu được muối trung hòa

2OH- + SO2 → SO32-+ H2O

=>nOH- = 2nSO2 = 2.0,3 = 0,6 mol

Thể tích NaOH tối thiểu: V = (0,6.40.100)/(25.1,28) = 75 ml

=>Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021