Lời giải bài số 8 chuyên đề kim loại, oxit kim loại, bazơ, muối tác dụng với axit không có tính oxi hóa (HCl, H2SO4 loãng )

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 8

Đề bài:

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100ml dung dịch X gồm K2CO3 1,5M và NaHCO3 1M vào 200ml dung dịch HCl 1M, sinh ra V lít khi (đktc). Giá trị của V?

A.2,8 lít B.2,24lít C.3,36lít D.4,48lít

Lời giải chi tiết

Khi cho từ từ CO32- hoặc HCO3- vào dd HCl thì: xảy ra đồng thời cả 2 phản ứng

2H+ +CO32-→ CO2 +H2O

0,3x--------------0,15x
H+ +HCO3- → CO2+H2O
0,1x-------------0,1x
0,4x=0,2=> x=0,5=>nCO2=0,125=> V=2,8 lit

=>Đáp án A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021