Lời giải bài số 7 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 7

Đề bài:

Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 151,5. B. 137,1. C. 97,5. D. 108,9.

Lời giải chi tiết

Phân tích: Cho Cu và Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng sản phẩm thu được có dung dịch Y và 2,4 gam kim loại . Suy ra kim loại đó là Cu và trong Y không có muối sắt (III)

Gọi số mol Cu phản ứng là x, số mol Fe3O4 là y

=>64x + 232y = 61,2 – 2,4 = 58,8 (1)

Cu0 → Cu+2 + 2e

3Fe+8/3 + 2e → 3Fe+2

N+5 + 2e → N+2

=>2x - 2y = 0,45 (2)

Từ (1) và (2) => x=0,375 mol ; y=0,15 mol

Khối lượng muối khan thu được: m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 0,375.188 + 0,15.180 = 97,5 gam

=>Đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021