Lời giải bài số 4 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 4

Đề bài:

Nung 8,4 gam Fe trong không khí sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

Lời giải chi tiết

Phân tích: Ban đầu Fe và O2 sau khi tác dụng HNO3 dư thì thu được NO2 . Suy ra chất khử là Fe và chất oxi hóa là O2 và N+5

Ta có:

Fe0→Fe+3 +3e

N+5 + 1e →N+4

O2 + 4e →2O2-

=>ne O2 nhận= nFe.3 – nNO2=8,4.3/56 – 2,24/22,4 = 0,35 mol

=>nO2 = 0,35/4 = 0,0875 =>mO2 = 0,0875.32 = 2,8 gam

Khối lượng chất rắn: m = mFe + mO2 = 8,4 + 2,8 = 11,2 gam

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021