Lời giải bài số 4 chuyên đề về xác định công thực của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 4

Đề bài:

Cho 11,1 gam hỗn hợp hai muối sunfit trung hoà của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc). Hai kim loại đó là

A. Li, Na.

B. Na, K.

C. K, Cs.

D. Na, Cs.

Lời giải chi tiết

Muối 2 kim loại kiềm tác dụng với HCl dư thu được khí SO2

=>nKL = 2nSO2 = 0,1.2 = 0,2 mol

=>M trung bình = 11,1/0,2 = 55,5 gam

=>2 kim loại là K và Cs

=>Đáp án C

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021