Lời giải bài số 6 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 6

Đề bài:

Cho 100 ml dung dịch aminoaxit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 100 ml dung dịch aminoaxit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức phân tử của A là

A. (H2N)2C2H3COOH.

B. H2NC2H3(COOH)­2.

C. (H2N)2C2H2(COOH)­2.

D. H2NC3H5(COOH)2.

Lời giải chi tiết

A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52 => MA = 104 gam (1)

A tác dụng với NaOH

nA = 0,02 mol ; nNaOH = 0,02 => Tỉ lệ 1: 1 => A có 1 nhóm –COOH (2)

A tác dụng với HCl

nHCl = 0,04 mol => Tỉ lệ 1 : 2 => A có 2 nhóm –NH2 (3)

=>Công thức của A: (H2N)2C2H3COOH

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021