Lời giải bài số 5 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5

Đề bài:

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO-3 và không có khí H2 bay ra.

A.1,6 gam B.3,2 gam C.6,4 gam D.đáp án khác.

Lời giải chi tiết

Phân tích: Do sau phản ứng có m gam kết tủa => đó là Cu vì vậy sắt chỉ bị oxi hóa lên Fe(II) . N+5 bị khử xuống N+2 và Cu+2 bị khử xuống Cu0

Ta có:

Fe0 → Fe2+ + 2e

0,1 0,2

NO3- +4H+ + 3e → NO + 2H2O

0,05 0,2 0,15

Cu2+ + 2e → Cu

0,05 0,025

Vậy khối lượng của kết tủa m : m = mCu = 0,025.64 = 1,6 gam

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021