Lời giải bài số 2 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 2

Đề bài:

Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2

A. 2,24 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lít.

D. 2,24 hoặc 6,72 lít.

Lời giải chi tiết

nOH- = 0,4 mol ; n↓ = 0,1 mol

OH- + CO2 →HCO3- (1)

2OH- + CO2 → CO32-+ H2O (2)

Đây là bài toán nghịch

Ta thấy nOH- > n↓ nên xảy ra hai trường hợp

TH1: OH- dư, tức là chỉ xảy ra phản ứng (2)

nCO2 = n↓ = 0,1 mol =>VCO2 = 2,24 lít

TH2: Xảy cả 2 phản ứng (1),(2):

nCO2 = nOH- - n↓ = 0,4 – 0,1 = 0,3 mol => VCO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

=>Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021