Lời giải bài số 7 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 7

Đề bài:

Sục hết 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M. Sau thí nghiệm được dung dịch A. Rót 250 ml dung dịch B gồm BaCl­2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch A được 3,94 gam kết tủa và dung dịch C. Nồng độ xM của Ba(OH)2 bằng

A. 0,02M.

B. 0,025M.

C. 0,03M.

D. 0,015M.

Lời giải chi tiết

Ta có nCO2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol ; nNaOH = 0,16.0,5 = 0,08 mol

Xét N= nOH-/nCO2 = 0,08/0,07 => 1<N < 2

=>Tạo ra 2 muối

PTHH OH- + CO2 →HCO3- (1)

x x

2OH- + CO2 → CO32-+ H2O (2)

2y y

=>Tạo ra 2 muối . Ta có hệ : x + y = 0,07 và x + 2y = 0,08

=>x = 0,06 y = 0,01

Khi thêm dd B

Ta có n↓ = 3,94/197 = 0,02 mol =>nOH-(Ba) = 0,02 – 0,01 = 0,01 mol

=>CMBa(OH)2 = 0,01/(2.0,25) = 0,02 M

=>Đáp án A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021