Lời giải bài số 1 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1

Đề bài:

Khử a gam một sắt oxit bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí cacbonic.Công thức hoá học của oxit sắt đã dùng phải là:

A. Fe3O4

B. FeO

C. Fe2O3

D. Hỗn hợp của Fe2O3 và Fe3O4

Lời giải chi tiết

Ta có nFe = 0,84/56 = 0,015 mol

CO + O2- → CO2 + e

=>nCO2 = nCO = nO = 0,88/44 = 0,02 mol

=>nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3:4

CT oxit: Fe3O4

=>Đáp án A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021