Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại, oxit kim loại, bazơ, muối tác dụng với axit không có tính oxi hóa (HCl, H2SO4 loãng )

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3

Đề bài:

Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit . Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan là bao nhiêu ? .

A. 9,45 gam B.7,49 gam C.8,54 gam D. 6,45

Lời giải chi tiết

Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

mO = moxit – mKL = 4,14 – 2,86 = 1,28 gam

=>nO = 1,28/16 = 0,08 mol

Oxit tác dụng với axit tạo ra muối và H2O

=>2nO =2nH2O = nHCl = 0,016 mol

=>nCl- = nHCl = 0,016 mol

Khối lượng muối khan

mmuối = mKL + mgốc axit = 2,86 + 0,16.35.5 = 8,54 gam

=>Đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021