Lời giải bài số 2 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 2

Đề bài:

Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.

Lời giải chi tiết

Ta có hỗn hợp Fe, Cu có tỉ lệ số mol 1:1 và khối lượng là 12 gam

=>nFe = nCu = 12/(56+64)=0,1 mol

Ne cho = ne của Cu + ne của Fe = 0,1.2 + 0,1.3 = 0,5 mol

Gọi nNO = x ; nNO2 = y => 3x + y =ne cho =0,5 mol

Tỉ khối X so với H2 bằng 19 =>x:y=1:1

=>x = y = 0,125 mol => V = 0,125.2.22,4 = 5,6 lít

=>Đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021