Lời giải bài số 2 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

  • 1 Đánh giá

Bài 2. Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Thể tích H2 là

A. 4,48 lít.

B. 5,6 lít.

C. 6,72 lít.

D. 11,2 lít.

Bài làm:

Bảo toàn khối lượng ta được

mO = mhh ban đầu – mY = 31,9 – 28,7 = 3,2 gam

=>nO = 3,2/16 = 0,2 mol

Khi cho Y tác dụng với HCl dư

=>nH2 = nO = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

=>Đáp án A

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021