Lời giải bài số 2 chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 2

Đề bài:

Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian, cân lại thanh nhôm thấy cân nặng 25,69 gam. Nồng độ mol của CuSO4 và Al2(SO4)3 trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là

A. 0,425M và 0,2M. B. 0,425M và 0,3M.

C. 0,4M và 0,2M. D. 0,425M và 0,025M.

Lời giải chi tiết

Khối lượng thanh nhôm tăng

mKL↑ = 25,69 – 25 = 0,69 gam

Al0 → Al3+ + 3e

Cu2+ + 2e → Cu0

Gọi nCu = x (mol) => nAl = 2x/3 mol

Ta có mKL↑= mKL bám vào – mKL tan ra = 64x – (2x/3).27 = 46x = 0,69 gam

=>x = nCu = 0,015 mol => nAl = 0,01 mol =>nAl2(SO4)2 = 0,005mol

Sau phản ứng

CM CuSO4)2 = (0,1 – 0,015)/0,2 = 0,425M

CM Al2(SO4)2 = 0,005/0,2 = 0,025M

=>Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021