Lời giải bài số 3 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3

Đề bài:

Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)

A. 1,2.

B. 1,8.

C. 2,4.

D. 2.

Lời giải chi tiết

Phân tích:Khi cho muối nhôm tác dụng với V lít dung dịch kiềm cùng một lượng kết tủa sẽ cho ra 2 giá trị của V. V lớn nhất khi đã tạo lượng kết tủa max rồi bị hòa tan một phần.

Ta có PTHH xảy ra

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → Al(OH)4-

Như trên phân tích xảy ra 2 phản ứng

=>Công thức giải nhanh: nOH- = 4nAl3+ - n = 4.1,5.0,2 – (15,6)/78 = 1 mol

=>VNaOH = 1/0,5 = 2 lít

=>Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021