Lời giải bài số 3 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3

Đề bài:

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08.

Lời giải chi tiết

Ta có nY = nN2O + nNO = 1,334/22,4 = 0,06 mol

Hỗn hợp Y tỉ khối so với khí H2 là 18 =>x :y=1 :1 =>x=y = 0,03 mol

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → 2N0

=>ne nhận = 0,03.10 + 0,03.8 = 0,54 mol

Ta có ne của Al cho = (12,42/27).3= 1,38

=>Sản phẩm khử ngoài N2O và N2 còn có NH4NO3 =>nNH4NO3=(1,38 – 0,54)/8 = 0,105 mol

mcr khan= mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 = 0,46.213 + 0,105.80 =106,38 gam

=>Đáp án B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021