Lời giải câu số 30, 31, 33 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 30, 31, 33

Câu 30: Đáp án A

Khí B gồm NO ( 0,06 mol ) và H2 ( 0,02 mol ) ; nMg (pư) = 0,19 mol

Theo định luật bảo toàn electron : n(NH4+) = (0,19.2 – 0,06.3 - 0,02.2)/8 = 0,02 mol

Do tạo H2 nên NO3- hết nên : n(KNO3) = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol

Dung dịch A chứa : Mg2+( 0,19 mol) ; K+ (0,08 mol); NH4+ ( 0,02 mol ) và SO42- ( 0,24 mol )

=>m = 31,08 gam.

Câu 31: Đáp án D

nancol = 0,03.100/75 = 0,04 mol => NaOH phản ứng = 0,04 mol , nmuối = 0,02 mol

Chất rắn D gồm : NaOH dư ( 0,06 mol) và muối => mmuối = 3,82 gam => Mmuối = 191

=>Maminoaxit = 191 – 44 = 147 : H2NC3H5(COOH)2

Khi cho D + HCl thu được : ClH3NC3H5(COOH)2 ( 0,02 mol ) và NaCl ( 0,1 mol)

=>m(E) = 9,52 gam.

Câu 33: Đáp án A

Khi n(CO2) = 0,4 mol thì nkt = 0,05 mol => 0,05 = 2a + b – 0,4 => 2a + b = 0,45

Đoạn đồ thị đi ngang coi như CO2 tác dụng với NaOH tạo NaHCO3 => b = 0,25 mol => a = 0,1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021