Lời giải câu số 53, 54, 65 đề thi minh họa lần 3 của Bộ Giáo Dục

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 53, 54, 65

Câu 53: Đáp án A

Khi cho tác dụng với HCl chỉ có Al phản ứng với axit không có tính oxi hóa:

nH2 = 0,15 mol

nAl = 2/3nH2 = 0,1 mol

=>%Al = 54%

Câu 54: Đáp án B

nCuO = 0,4 mol

nCO = nO trong oxit = 0,4 mol

=>V = 8,96 lít

Câu 65: Đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021