Thế nào là diễn thế sinh thái?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 185 - sgk Sinh học 12

Thế nào là diễn thế sinh thái?

Bài làm:

  • Diến thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021