Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 – sgk đị lí 5

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta?

Bài làm:

Tên một số sông ở nước ta là: sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Cả, sông Mã, sông Đà Rằng…

Vị trí của các con sôn trên bản đồ:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021