Dựa vào hình 3, cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tit có ở những đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 95 – sgk địa lí 5

Dựa vào hình 3, cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tit có ở những đâu?

Bài làm:

Các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tit có ở:

  • Công nghiệp khai thác than: Ở Quảng Ninh.
  • Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Ở thềm lục địa phía Nam tại các mỏ Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.
  • Công nghiệp khai thác a-pa-tit: Cam Đường (Lào Cai).
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021