Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có dân số đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 – sgk địa lí 5

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có dân số đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

Bài làm:

  • Nước ta có tất cả 54 dân tộc anh em cùng chung sống.
  • Dân tộc có số dân đông nhất đó chính là dân tộc Kinh
  • Dân tộc Kinh phân bố chủ yếu ở khu vực đồng bằng, ven biển.
  • Các dân tộc ít người (Tày, Nùng, Thái, Mông…) sống chủ yếu ở vùng đồi núi.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021