Kể các loại nông sản của Lào và Cam – pu – chia?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 109 – sgk địa lí 5

Kể các loại nông sản của Lào và Cam – pu – chia?

Bài làm:

  • Các loại nông sản của Lào là: Hồ tiêu và lúa gạo
  • Các loại nông sản của Cam – pu – chia là: lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt…

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021