Nhận xét về nghệ thuật nghị luận của tác giả qua bài tiểu luận

  • 1 Đánh giá

d) Nhận xét về nghệ thuật nghị luận của tác giả qua bài tiểu luận (cách bố cục, dẫn dắt vấn đề, cách nêu và chứng minh các luận điểm, sự kết hợp giữa nhận định, lí lẽ với dẫn chứng thực tế,…)

Bài làm:

Nghệ thuật nghị luận của tác giả:

  • Bố cục của văn bản rất chặt chẽ, hợp lý.
  • Lập luận sắc bén, thuyết phục
  • Cách dẫn dắt tự nhiên, giàu hình ảnh với những dẫn chứng sinh động, hấp dẫn, cả trong văn chương cũng như trong đời sống.
  • Giọng văn chân thành, truyền cảm.
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2