Tình huống nào sau đây cần phải làm hợp đồng?

  • 1 Đánh giá

4. Luyện tập về hợp đồng

a) Tình huống nào sau đây cần phải làm hợp đồng?

(1) Giáo viên chủ nhiệm của lớp em chuyển trường và bàn giao công việc cho giáo viên chủ nhiệm mới.

(2) Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

(3) Trường em đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho sửa chữa, hiện đại hóa phòng học.

b) Sau đây là dự kiến về các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Hãy sửa chữa và bổ sung (nếu thấy cần thiết).

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Điều 2: Gía cho thuê nhà và phương thức thanh toán.

Điều 3: Thời gian thuê và thời điểm giao nhận nhà

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà.

Điều 5: Quyền tiếp tục thuê nhà ở

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Điều 7: Các thỏa thuận khác

Điều 8: Cam kết của bên thuê nhà.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng.

Bài làm:

a) Tình huống nào cần phải làm hợp đồng: (2) Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

b) Bổ sung thêm một điều khoản sau điều khoản 4 là: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà.

Sửa chữa Điều 8 thành: Cam kết của các bên.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2