Những nhận định sau nói về tính mạch lạc của văn bản. Hãy cho biết : Nhận định nào đúng , nhận định nào sai?

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về tính mạch lạc cảu văn bản

a) Những nhận định sau nói về tính mạch lạc của văn bản. Hãy cho biết : Nhận định nào đúng , nhận định nào sai?

Nhận địnhĐúngSai
1. Các câu các ý trong văn bản cần được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng hợp lí.

2. Từng nội dung của văn bản cần được chia tách riêng rẽ, độc lập theo các hướng khác nhau.

3. Các phần các đoạn trong văn bản cùng hướng về một đề tài, một chủ đề xuyên suốt.

4. Các phần các đoạn trong văn bản cần sắp xếp trước sau hô ứng nhau làm cho chủ đề liền mạch và gợi hứng thú cho người đọc người nghe.

Bài làm:

Nhận địnhĐúngSai
1. Các câu các ý trong văn bản cần được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng hợp lí.X

2. Từng nội dung của văn bản cần được chia tách riêng rẽ, độc lập theo các hướng khác nhau.

X

3. Các phần các đoạn trong văn bản cùng hướng về một đề tài, một chủ đề xuyên suốt.

X
4. Các phần các đoạn trong văn bản cần sắp xếp trước sau hô ứng nhau làm cho chủ đề liền mạch và gợi hứng thú cho người đọc người nghe.X
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021