Nối các vế của cột A với các vế của cột B để được các mệnh đề đúng:

  • 1 Đánh giá

b. Nối các vế của cột A với các vế của cột B để được các mệnh đề đúng:

A

B

Bố cục của văn bản

Thường có một đoạn trích nhỏ để trình bày các khía cạnh của chủ đề

Mở bài

Là sự tổ chức các hoạt động đoạn văn để thể hiện chủ đề

Thân bài

Thường được sắp xếp theo trình tự thời gian và không gian, theo sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, sao cho phù hợp với sự triển khai của chủ đề và sự tiếp nhận của người đọc

Kết bài

Có nhiệm vụ nêu ra chủ đề của văn bản

Nội dung phần thân bài

Tổng kết chủ đề của văn bản

Bài làm:

Ta nối như sau:

  • Bố cục của văn bản=> Là sự tổ chức các hoạt động đoạn văn để thể hiện chủ đề
  • Mở bài=> Có nhiệm vụ nêu ra chủ đề của văn bản
  • Thân bài=> Thường có một đoạn trích nhỏ để trình bày các khía cạnh của chủ đề
  • Kết bài=> Tổng kết chủ đề của văn bản
  • Nội dung phần thân bài=> Thường được sắp xếp theo trình tự thời gian và không gian, theo sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, sao cho phù hợp với sự triển khai của chủ đề và sự tiếp nhận của người đọc
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1