Nối câu ở cột A với hành động nói phù hợp ở cột B.

  • 1 Đánh giá

b) Nối câu ở cột A với hành động nói phù hợp ở cột B.

A

B

(1) Sao con lại để quần áo lôi thôi, luộm thuộm thế này?

a) Bộc lộ cảm xúc

(2) Anh có thể chỉ cho tôi đường đến chợ huyện không?

b) Hỏi

(3) Ngày mai thời tiết thế nào nhỉ?

c) Dự đoán

(4) Chúng tôi sẽ phải đi rất nhanh mới có thể kịp giờ lên tàu.

d) Cầu khiến

(5) Anh ta sẽ giữ đúng lời hứa đấy!

e) Trình bày

g) Hứa hẹn

Bài làm:

(1) – a

(2) – d

(3) – b

(4) – e

(5) – c

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021