Nội dung chính bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành một kiểu câu bị động:
  • Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu cầu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy.
  • Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động trên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến đổi từ (cụm từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

Có 2 cách giúp chúng ta chuyển CCĐ thành CBĐ gồm:

 • Cách 1: Chuyển từ(cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ( cụm từ) ấy.
 • Cách 2: Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lượt bỏ hoặc biến từ(cụm từ) chỉ chủ đề của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

Lưu ý trong một số trường hợp câu bị động không có từ bị ( được).

Không phải câu nào có các từ bị, được cũng là câu bị động.

Ví dụ 1: Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII

Chuyển theo hai cách:

 • Cách 1: Ngôi chùa ấy đã được nhà sư vô danh xây từ thế kỷ XIII
 • Cách 2: Ngôi chùa ấy đã được xây từ thế kỷ XIII.

Ví dụ 2:

 • Bạn em được giải nhất trong kỳ học sinh giỏi,
 • Tay em bị đau.

Các câu trên không phải là câu bị động vì chúng không có những câu chủ động tương ứng.

Back to top

 • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021