Đặt câu có dùng dấu gạch ngang: a) Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. b) Nói về cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước.

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 131 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:

a) Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính.

b) Nói về cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước.

Bài làm:

a) Sùng bà - một con người độc ác, cay nghiệt - đã đổ riệt cho Thị Kính tội mưu sát chồng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà trong đếm tối.

b) Cuộc gặp gỡ những đại diện học sinh cả nước - những học sinh xuất sắc nhất từ các trường - đã thành công tốt đẹp.

  • 365 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021