Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động – một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 65 sgk ngữ văn 7 tập 2

Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động – một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắc thái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau.

a) Thầy giáo phê bình em.

b) Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.

c) Trào lưu đô thị hoá đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn.

Bài làm:

Câu a:

  • Em được thầy giáo phê bình.
  • Em bị thầy giáo phê bình.

Câu b:

  • Ngôi nhà ấy đã được người ta phá đi.
  • Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi.

Câu c:

  • Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã được trào lưu đô thị hoá thu hẹp.
  • Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã bị trào lưu đô thị hoá thu hẹp.

Câu bị động có từ được khác với câu bị động có từ bị ở sắc thái biểu đạt: câu bị động có từ được mang hàm ý đánh giá tích cực, câu bị động có từ bị mang hàm ý đánh giá tiêu cực.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021